Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Informacje ogólne

 

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kwalifikacja wojskowa – to całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Osoby te stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezdentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień własciwymi ze wzgledu na miejsce ich pobytu sałego.
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane są czynności związane ze:

 1. Sprawdzeniem tożsamości osób.
 2. Ustaleniem ich zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP.
 4. Założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej.
 5. Wydaniem wojskowych dokumentów osobistych.
 6. Przeniesieniem do rezerwy i wydaniem zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Osoby uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B” - nie przenosi się do rezerwy. Osobom tym nie wydaje się zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.
 7. Przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta.

O ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, obowiązkowi temu podlegają:

 • mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat;
 • kobiety, kończące w danym roku dziewiętnasty rok życia oraz naukę w szkołach o kierunku:
  • analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia sie do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły sie do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, własciwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwajacego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ukończenia sześćdzeieśiatego roku życia.

Do stawienia się w miejsce pracy komisji kwalifikacyjnej wzywa pisemnie wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Jeśli osoba podlegająca kwalifikacji zameldowana jest na pobyt czasowy trwający ponad trzyWynik kwalifikacji wojskowej miesiące, to miejscem stawiennictwa do kwalifikacji jest miejsce właściwe dla czasowego pobytu.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stając do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy ze sobą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Ważne

Za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczacego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „E”.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646806 lub 261646849.

Facebook Twitter