Strona Główna BIP Strona Główna
Ponowne wykorzystanie informacji
 

email Mapa strony

Ponowne wykorzystanie informacji

 

Zgodnie z art. 23 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu udostępniane są na wniosk. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.